Sicherheitsdatenblätter

Blanks

SDB_Zetashape CoCr_V2.pdf - 15.02.16 (142 KB)
SDB_Zetashape PMMA Plus.pdf - 15.02.16 (92 KB)
SDB_Zetashape PMMA.pdf - 15.02.16 (96 KB)

Einbettmasse

SDB_Elite Vest Cast.pdf - 21.06.16 (80 KB)
SDB_Elite Vest Liquid.pdf - 21.06.16 (52 KB)
SDB_Elite Vest Plus.pdf - 21.06.16 (80 KB)

Gipse

SDB_Elite Arti Fast[2].pdf - 29.01.17 (53 KB)
SDB_Elite Arti[2].pdf - 29.01.17 (53 KB)
SDB_Elite Base[2].pdf - 29.01.17 (53 KB)
SDB_Elite Master[2].pdf - 29.01.17 (53 KB)
SDB_Elite Model Fast[2].pdf - 29.01.17 (53 KB)
SDB_Elite Ortho[2].pdf - 29.01.17 (50 KB)
SDB_Elite Rock Fast[2].pdf - 29.01.17 (53 KB)
SDB_Elite Rock[2].pdf - 29.01.17 (53 KB)
SDB_Elite Stone Fast[2].pdf - 29.01.17 (54 KB)
SDB_Elite Stone[2].pdf - 29.01.17 (53 KB)

Hilfsmittel Labor

SDB_Algitray Liquid.pdf - 21.06.16 (63 KB)
SDB_Algitray_Powder[3].pdf - 29.01.17 (80 KB)
SDB_Elite-Edelkorund.pdf - 26.03.14 (96 KB)
SDB_Elite_LC_Tray_Round.pdf - 21.06.16 (80 KB)
SDB_Elite_Sep.pdf - 01.06.15 (202 KB)
SDB_Gypstray.pdf - 21.06.16 (124 KB)
SDB_Zeta_Finish[3].pdf - 04.12.17 (93 KB)
SDB_Zeta_Okklu[2].pdf - 01.02.18 (90 KB)
SDB_Zeta_Sand Aluminiumoxid [1].pdf - 16.03.17 (56 KB)
SDB_Zeta_Sand Glasperlen [1].pdf - 16.03.17 (50 KB)
SDB_Zeta_Tray_LC.pdf - 01.06.15 (148 KB)

Laborsilikon

Dubliersilikon

SDB_Elite Double 16 Extra Fast[2].pdf - 29.01.17 (159 KB)
SDB_Elite Double 16 Fast[2].pdf - 29.01.17 (158 KB)
SDB_Elite Double 22 Extra Fast[2].pdf - 29.01.17 (162 KB)
SDB_Elite Double 22 Fast[2].pdf - 29.01.17 (161 KB)
SDB_Elite Double 22[2].pdf - 29.01.17 (159 KB)
SDB_Elite Double 32 Extra Fast[2].pdf - 29.01.17 (158 KB)
SDB_Elite Double 32 Fast[2].pdf - 29.01.17 (161 KB)
SDB_Elite Double 32[2].pdf - 29.01.17 (158 KB)
SDB_Elite Double 8[2].pdf - 29.01.17 (124 KB)

Vorwallsilikon

SDB_Elite Transparent[2].pdf - 29.01.17 (103 KB)
SDB_Indurent Gel Zetalabor.pdf - 21.06.16 (105 KB)
SDB_Platinum_75_CAD[2].pdf - 29.01.17 (155 KB)
SDB_Platinum_85[2].pdf - 29.01.17 (165 KB)
SDB_Platinum_95[2].pdf - 29.01.17 (165 KB)
SDB_Platinum_Touch_85[2].pdf - 29.01.17 (165 KB)
SDB_Zetalabor.pdf - 21.06.16 (79 KB)

Legierung

SDB_Cleon KB.pdf - 01.06.15 (167 KB)
SDB_Cleon MG.pdf - 01.06.15 (168 KB)

Prothesenkunststoff

SDB_Prothyl Isolator.pdf - 21.06.16 (58 KB)
SDB_Prothyl_Press_Evo_Liquid.pdf - 21.06.16 (114 KB)
SDB_Prothyl_Press_Evo_Powder.pdf - 21.06.16 (58 KB)

Relining

SDB_Elite Hard Relining Kit.pdf - 21.06.16 (95 KB)
SDB_Elite Hard Relining Primer .pdf - 21.06.16 (107 KB)
SDB_Elite Relining Primer [3].pdf - 22.02.17 (124 KB)
SDB_Elite Soft Relining [2].pdf - 22.02.17 (144 KB)
SDB_Elite Supersoft Relining.pdf - 21.06.16 (124 KB)

Zahnfleischmaske

SDB_Gingifast CAD[3].pdf - 05.10.17 (168 KB)
SDB_Gingifast Elastic[3].pdf - 05.10.17 (113 KB)
SDB_Gingifast Rigid[3].pdf - 05.10.17 (167 KB)
SDB_Gingifast Separator.pdf - 21.06.16 (121 KB)